Pentru a căuta un HCL apăsați CTRL F

HCL  ANUL  2024
HCL nr.01/05.01.2024 

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/05.01.2024 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și depunerii proiectului ”Modernizare drumuri locale în satele Rusenii de Sus, Rusenii Răzeși și Ițcani, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.03/05.01.2024

privind aprobarea devizului general, pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri locale în satele Rusenii de Sus, Rusenii Răzeși și Ițcani, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.04/19.01.2024

privind aprobarea prelungirii contractuale conform Actului Adițional nr. 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/06.06.2015 încheiat cu S.C. Compania Romprest Service S.A.

Vizualizează
HCL nr.05/19.01.2024 

privind dezmembrare teren, înscris în cărțile funciare 61592, 61593 și 61594 comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.06/19.01.2024 

privind trecerea drumului de exploatare DE 1830 în inventarul domeniului public al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.07/19.01.2024

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plopana, județul Bacău, începând cu 01 ianuarie 2024

Vizualizează
HCL nr.08/19.01.2024

privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru familia Burcă Lăcrămioara, compusă din 1 adult și 2 copii în cuantum de 10.000,00 lei

Vizualizează
HCL nr.09/12.02.2024 

privind aprobarea participării UAT Comuna Plopana la apelul de proiecte cu titlul ”Finanțarea bibleotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNNR), Componenta 7

Vizualizează
HCL nr.13/29.02.2024

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.10/12.02.2024 

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, pentru anul școlar 2024-2025

Vizualizează
HCL nr.11/12.02.2024

privind aprobarea devizului general, pentru implementarea proiectului ”Modernizare drumuri locale în satul Budești, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.12/19.02.2024

privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Vizualizează
HCL  ANUL  2023
HCL nr.01/31.01.2023 

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024

Vizualizează
HCL nr.02/31.01.2023 

privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Plopana” - 2023

Vizualizează
HCL nr.03/31.01.2023

privind aprobarea a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023

Vizualizează
HCL nr.04/31.01.2023

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren, situat în intravilanul satului Străminoasa, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.05/31.01.2023

privind aprobarea actului adițional nr.4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.06/31.01.2023 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2023

Vizualizează
HCL nr.07/31.01.2023

privind aprobarea Regulamentului pentru realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop

Vizualizează
HCL nr.08/31.01.2023

privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizează
HCL nr.09/27.02.2023

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A: din 27/28.02.2023

Vizualizează
HCL nr.10/27.02.2023 

privind participarea UAT Comuna Plopana la implementarea proiectului ”HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)

Vizualizează
HCL nr.11/27.02.2023

privind aprobarea folosirii sumei de 2.382.376,60 lei din excedentul anilor anteriori

Vizualizează
HCL nr.12/27.02.2023

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.S.B. din data de 01.03.2023

Vizualizează
HCL nr.13/17.03.2023

privind modificarea suprafețelor înscrise în cărțile funciare 60597 și 60404 (nr. vechi 107) din comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.14/17.03.2023 

privind modificarea și completarea HCL nr.41/24.11.2022 privind implementarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.15/30.03.2023

privind stabilirea de lucrari si norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2023

Vizualizează
HCL nr.16/30.03.2023

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de persoanele obligate să presteze munci în folosul comunității în comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.17/30.03.2023

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

Vizualizează
HCL nr.18/30.03.2023 

privind aprobarea actului adițional nr.3 în contractul de delegare a gestiuniiserviciului de salubrizare - operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. Ecosud S.A.

Vizualizează
HCL nr.19/30.03.2023

privind revocarea art.2 din HCL nr.47/2022

Vizualizează
HCL nr.20/30.03.2023

privind aprobarea devizului general modificat, pentru implementarea proiectului ”Modernizare drum comunal 28C și drumuri de interes local din satul Străminoasa, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.21/28.04.2023

privind aderarea și participarea comunei Plopana, județul Bacău, la parteneriatul constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală ”Colinele Tutovei”

Vizualizează
HCL nr.22/28.04.2023 

privind ajustarea valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul rămas de executat existent la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2022, pentru implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.23/28.04.2023

privind modificarea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2023

Vizualizează
HCL nr.24/28.04.2023

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.25/28.04.2023

privind respingerea modificării/ajustării tarifelor propuse de către S.C. Compania Romprest Service S.A., de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/06.05.2015

Vizualizează
HCL nr.26/31.05.2023 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.27/09.06.2023

privind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație precum și aprobarea proiectului cu denumirea ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de la nivelul comunei Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.28/09.06.2023

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile - teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Plopana și administrarea Consiliului Local al Comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.29/27.06.2023

privind aprobarea modificării tarifelor S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015

Vizualizează
HCL nr.30/31.07.2023 

privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni

Vizualizează
HCL nr.31/31.07.2023

privind trecerea drumului de exploatare DE 50 în inventarul domeniului public al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.32/16.08.2023

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier și vacantarea locului de consilier local

Vizualizează
HCL nr.33/23.08.2023

privind interzicerea aplicării de taxe pentru circulația pe drumurile de exploatare agricolă din comuna Plopana, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de zile, de la data întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor a drumurilor DE 1, DE 2 și DE 3

Vizualizează
HCL nr.34/29.08.2023 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

Vizualizează
HCL nr.35/29.08.2023

privind interzicerea aplicării de taxe pentru circulația pe drumurilor de exploatare agricolă din comuna Plopana, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de zile, de la data achitării ultimei tranșe reprezentând contravaloarea lucrărilor executate pentru implementarea proiectului ”Reabilitare și modernizare drumuri de exploatare agricolă din comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.36/29.08.2023

privind neasumarea de către Consiliul Local Plopana privind responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acrodurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli pentru perioada 2023-2026

Vizualizează
HCL nr.37/19.09.2023

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață de 22,79 mp. din fostul sediul al Primăriei Plopana, cu destinația de birou

Vizualizează
HCL nr.38/19.09.2023 

privind desemnarea unui consilier în Consiliul de administrare al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.39/19.09.2023

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 02.10.2023

Vizualizează
HCL nr.40/19.09.2023

privind aprobarea solicitării de modificare a unor suprafețe de teren identificate în cărțile funciare nr. 60969, 60596, 60597, 60433 și de intabulare a drumului de exploatare DE 1830

Vizualizează
HCL nr.41/31.10.2023

privind aprobarea acordului de trecere a unor imobile - teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Plopana și administrarea Consiliului Local al Comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.42/31.10.2023 

privind aprobarea intabulării suprafeței de 12876 mp. drum cu numărul cadastral 61003 din comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.43/14.11.2023

privind participarea comunei Plopana la Programul - cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei, nr. 1431 din 01 noiembrie 2023 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Înființare capacități de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.44/21.11.2023

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

Vizualizează
HCL nr.45/21.11.2023

privind includerea în inventarul domeniului privat al comunei Plopana, a utilajelor achiziționate, urmare a implementării proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Plopana”

Vizualizează
HCL nr.46/29.11.2023 

privind ajustarea valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul rămas de executat - deviz general forma finală, existent la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2022, pentru implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.47/29.11.2023

privind aprobarea inchirierii, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 225 mp. din domeniul public al comunei

Vizualizează
HCL nr.48/29.11.2023

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 11.12.2023

Vizualizează
HCL nr.49/29.11.2023

privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local Plopana nr.43/14.11.2023 privind participarea comunei Plopana la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei, nr.1431 din 01 noiembrie 2023 pentru investiția ”Înființare capacități de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.50/12.12.2023 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plopana, județul Bacău, începând cu 01 ianuarie 2024

Vizualizează
HCL nr.51/21.12.2023

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

Vizualizează
HCL nr.52/28.12.2023

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în U.A.T. Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL  ANUL  2022
HCL nr.01/31.01.2022 

privind aprobarea folosirii sumei de 2.709.616,01 lei din excedentul anilor anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/31.01.2022 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.03/31.01.2022

privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a Comunei Plopana pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.04/08.02.2022

privind aprobarea solicitării depunerii Cererii de finanțare nr.4884/29.10.2021 pentru implementarea proiectului ”Modernizare drum comunal DC 28C și drumuri de interes local din satul Străminoasa , comuna Plopana, județul Bacău”, precum și a Devizului general estimativ aferent proiectului

Vizualizează
HCL nr.05/18.02.2022

privind aprobarea actului adițional nr.4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.06/18.02.2022 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.07/18.02.2022

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022

Vizualizează
HCL nr.08/24.03.2022

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Plopana, județul Bacău pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.09/24.03.2022

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.10/24.03.2022 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de persoanele obligate să presteze munci în folosul comunității în comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.11/24.03.2022

privind dezmembrare teren, înscris în cărțile funciare 60177, 60226 și 60280 comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.12/28.04.2022

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05,2022

Vizualizează
HCL nr.13/28.04.2022

privind aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015 (diminuarea tarifului de la 1414,47 lei/tonă fără T.V.A. la 994,86 lei/tonă fără T.V.A.)

Vizualizează
HCL nr.14/28.04.2022 

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.15/28.04.2022

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.05.2022

Vizualizează
HCL nr.16/20.05.2022

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public”

Vizualizează
HCL nr.17/20.05.2022

privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. Drum Construct S.R.L. Galați a spațiului de cazare din cadrul sediului vechi al Primăriei Plopana

Vizualizează
HCL nr.18/27.05.2022 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.19/27.05.2022

privind aprobare P.U.Z. - Înființare cimitir pentru terenul extravilan situat în tarlaua 4, parcela 112/98, carte funciară nr.61144

Vizualizează
HCL nr.20/29.06.2022

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.21/29.06.2022

privind înființarea cărții funciare noi cu nr.61003 prin alipirea imobilelor din cărțile funciare nr.60992 și 60993 din comuna Plopana și redimensionarea unor drumuri

Vizualizează
HCL nr.22/29.06.2022 

privind transmiterea în folosință gratuită către domnul Sion Ionuț din satul Străminoasa, comuna Plopana, a unui teren de cca. 200 mp. teren din domeniul public al comunei, pentru desfășurarea unei activități festive (nuntă în cort)

Vizualizează
HCL nr.23/29.06.2022

privind aprobarea modificării Listei de investiții aferentă bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.24/08.07.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.25/29.07.2022

privind aprobarea disponibilizării și vânzării a două loturi de teren, situate în intravilanul satului Străminoasa, comunei Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualii concesionari

Vizualizează
HCL nr.26/29.07.2022 

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 05.08.2022 ora 15:00

Vizualizează
HCL nr.27/29.07.2022

privind completarea HCL nr.31/30.08.2021 cu privire la amenzile privind nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor cu privire la circulația pe drumurilor publice

Vizualizează
HCL nr.28/24.08.2022

privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău și stabilirea modalității de gestiune delegate a serviciului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.29/31.08.2022

cu privire la aprobarea Regulamentului pentru înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor, pentru care există obligativitatea înregistrării, la nivelul comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.30/31.08.2022 

privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții

Vizualizează
HCL nr.31/31.08.2022

privind aprobarea plății serviciilor specializate pentru Oprea Florin pentru o perioadă de 30 de zile de către un centru specializat în servicii paleative

Vizualizează
HCL nr.32/13.09.2022

privind modificarea HCL nr. 16/20.05.2022

Vizualizează
HCL nr.33/30.09.2022

privind desemnarea a doi consilieri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.34/30.09.2022 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.35/30.09.2022

privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru familia Negru Ion, compusă din 2 adulți și 3 copii minori în cuantum de 10.000 lei

Vizualizează
HCL nr.36/16.10.2022

privind aprobarea condițiilor pentru emiterea acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumurilor publice de interes local din comuna Plopana, județul Bacău, pentru implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.37/31.10.2022

privind suplimentarea cu suma de 358.329,99 lei a Contractului de lucrări nr. 170/21.01.2019 ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.38/24.11.2022 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Plopana, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027

Vizualizează
HCL nr.39/24.11.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.40/24.11.2022

privind aprobarea numărului și a cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Plopana, județul Bacău în anul școlar 2022-2023

Vizualizează
HCL nr.41/24.11.2022

privind implementarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.42/24.11.2022 

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. în vederea exercitării votului Consiliului Local Plopana

Vizualizează
HCL nr.43/05.12.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.44/27.12.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind implementarea proiectului ”Modernizare drum comuna 28C și drumuri de interes local din satul Străminoasa, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.45/27.12.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind implementarea proiectului ”Construire trotuare, șanțuri și rigole în centrul localității Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.46/27.12.2022 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

Vizualizează
HCL nr.47/27.12.2022

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2023

Vizualizează
HCL  ANUL  2021
HCL nr.01/18.01.2021 

privind aprobarea folosirii sumei de 1.381.043,06 lei din excedentul anilor anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/18.01.2021 

privind aprobarea a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.03/18.01.2021

privind aprobarea solicitării a unor suprafețe de teren identificate în cărțile funciare nr.61039, 60957, 61041, 61040, 60959, 61039, 60954

Vizualizează
HCL nr.04/18.01.2021

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren de 1000mp, situat în intravilanul satului Ițcani, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directa cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.05/29.01.2021 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.06/29.01.2021 

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de persoanele obligate să presteze munci în folosul comunității în comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.07/29.01.2021

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2021

Vizualizează
HCL nr.08/28.02.2021

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

Vizualizează
HCL nr.09/28.02.2021 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Școlii Fundu Tutovei, către Centrul permanent pentru tineri ”Sf. Ioan Gură de Aur”, reprezentat de preotul Bogdan Antohi, paroh al Parohiei ”Izvorul Tămăduirii” sat Fundu Tutovei

Vizualizează
HCL nr.10/28.02.2021 

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele si utilajele care deservesc Primăria Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.11/30.03.2021

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.12/30.03.2021

privind aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite, conform art.41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

vizualizează
HCL nr.13/30.03.2021 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Plopana, județul Bacău pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.14/30.03.2021 

privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții

Vizualizează
HCL nr.15/30.03.2021

privind aprobarea ”planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comunei Plopana

Vizualizează
HCL nr.16/30.03.2021

privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Plopana, județul Bacău

vizualizează
HCL nr.17/21.04.2021 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.18/21.04.2021 

privind interzicerea circulației autovehiculelor care depășesc 3,5 tone, pe drumurile de exploatare agricolă din comuna Plopana aflate în construcție

Vizualizează
HCL nr.19/14.05.2021

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022

Vizualizează
HCL nr.20/14.05.2021

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren de 1000mp, situat în intravilanul satului Ițcani, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

vizualizează
HCL nr.21/14.05.2021 

pentru aprobarea folosirii unui spațiu de 254mp din spațiul aferent târgului comunal pentru organizarea de șantier de către S.C. Termloc S.A. Bacău pe perioada implementării proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.22/14.05.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.23/17.06.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatare agricolă, comuna Plopana, județul Bacău - rest de executat”

Vizualizează
HCL nr.24/24.06.2021

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021

vizualizează
HCL nr.25/29.06.2021 

privind neasumarea de către Consiliul Local Plopana privind responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acrodurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli pentru perioada 2021/2023

Vizualizează
HCL nr.26/29.06.2021 

privind aprobarea actelor adiționale prin care se modifică suprafețele de teren care fac obiectul Contractului nr.609/10.03.1995 și a contractului nr.854/10.04.1996

Vizualizează
HCL nr.27/30.07.2021

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.28/30.07.2021

privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a comunei Plopana

vizualizează
HCL nr.29/30.07.2021 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.30/30.07.2021 

privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu UAT Plopana, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, în cadrul proiectului ”Bacău Smart County”, cod SMIS 136013

Vizualizează
HCL nr.31/30.08.2021

pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Plopana, județul Bacău, precum și stabilirea cuantumului amenzilor

Vizualizează
HCL nr.32/30.08.2021

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile - teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Comunei Plopana și administrarea Consiliului Local al comunei Plopana

vizualizează
HCL nr.33/30.08.2021 

privind transmiterea în folosință gratuită către TELEKOM România Comunications SA a unui spațiu de 5 mp în cadrul Școlii Budești

Vizualizează
HCL nr.34/30.08.2021 

privind avizare ”Întocmire P.U.Z. - Înființare cimitir” pentru terenul extravilan situat în tarlaua 4, parcela 112/98, cartea funciară nr.61144

Vizualizează
HCL nr.35/30.08.2021

privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia

Vizualizează
HCL nr.36/30.08.2021

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Plopana, județul Bacău în anul școlar 2021 - 2022

vizualizează
HCL nr.37/30.08.2021 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Primăriei (sediul vechi) pentru cazare personal muncitor, către S.C. Termloc S.A.

Vizualizează
HCL nr.38/10.09.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.39/10.09.2021

privind dezmembrare teren, înscris în cărțile funciare 61510 și 61544 comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.40/19.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana, județul Bacău”

vizualizează
HCL nr.41/19.09.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.42/30.09.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.43/30.09.2021

privind desemnarea a doi consilieri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.44/28.10.2021

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 03.11.2021

vizualizează
HCL nr.45/28.10.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.46/28.10.2021 

privind asocierea comunei Plopana cu județul Bacău și cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău prevăzute în Anexa 1

Vizualizează
HCL nr.47/28.10.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind implementarea proiectului ”Modernizare drum comunal 28C și drumuri de interes local din satul Străminoasa, comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.48/28.10.2021

privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Energopark S.R.L. București și Școala Gimnazială Plopana prin UAT Comuna Plopana

vizualizează
HCL nr.49/28.10.2021 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării a patru loturi de teren, situat în intravilanul comunei Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualii concesionari

Vizualizează
HCL nr.50/22.11.2021 

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana

Vizualizează
HCL nr.51/22.11.2021

privind aprobarea a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022

Vizualizează
HCL nr.52/22.11.2021

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Plopana

vizualizează
HCL nr.53/09.12.2021 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

Vizualizează
HCL nr.54/09.12.2021 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren, situat în intravilanul satului Străminoasa, comunei Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.55/28.12.2021

privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.556/2006/29.11.2010

Vizualizează
HCL  ANUL  2020
HCL nr.01/10.01.2020 

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021

Vizualizează
HCL nr.02/10.01.2020 

privind aprobarea a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.03/10.01.2020

pentru actualizarea ”Regulamentului de organizare și funcționare a târgului săptămânal”, a tarifelor pentru folosirea temporară a locurilor publice din târgul comunal Plopana

Vizualizează
HCL nr.04/10.01.2020

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anii anteriori

Vizualizează
HCL nr.05/30.01.2020 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.06/30.01.2020 

privind aprobarea ameliorării unei suprafețe de 16,00 ha. de teren degradat a teren care face parte din pășunea comunală, prin împădurire

Vizualizează
HCL nr.07/30.01.2020

privind vânzarea cailor din patrimoniul instituției

Vizualizează
HCL nr.08/26.02.2020

privind stabilirea de lucrări și norme de lucru care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020

Vizualizează
HCL nr.09/26.02.2020 

privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

Vizualizează
HCL nr.10/26.02.2020 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.11/31.03.2020

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Plopana pentru o perioadă de trei luni (martie 2020 - mai 2020)

Vizualizează
HCL nr.12/31.03.2020

pentru abrogarea H.C.L. nr.6/30.01.2020 și H.C.L. nr.7/30.01.2020

vizualizează
HCL nr.13/31.03.2020 

privind aprobarea ”Planului de analiză și acoperire a riscurilor” al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.14/31.03.2020 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Plopana, județul Bacău pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.15/31.03.2020

privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a unor suprafețe de teren

Vizualizează
HCL nr.16/31.03.2020

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

vizualizează
HCL nr.17/31.03.2020 

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

Vizualizează
HCL nr.18/31.03.2020 

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.19/31.03.2020

rezilierea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACOR

Vizualizează
HCL nr.20/31.03.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

vizualizează
HCL nr.21/30.04.2020 

privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

Vizualizează
HCL nr.22/30.04.2020 

pentru aprobarea Programului privind buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei în anul 2020 și stabilirea sancțiunilor contravenționale

Vizualizează
HCL nr.23/30.04.2020

privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.2039/20.05.2010

Vizualizează
HCL nr.24/30.04.2020

privind vânzarea cailor din patrimoniul instituției prin licitație publică, precum și a tractorului casat

vizualizează
HCL nr.25/30.04.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.26/29.05.2020 

privind aprobarea înregistrării în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Plopana, a autoturismului VW Passat, primit de la Serviciul de Informații Externe

Vizualizează
HCL nr.27/29.05.2020

privind aderarea U.A.T. Comuna Plopana la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Județului Bacău

Vizualizează
HCL nr.28/29.05.2020

privind închirierea apartamentului de serviciu (liber) din patrimoniul instituției prin licitație publică

vizualizează
HCL nr.29/29.06.2020 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al domnului Andrieș Gheorghe și conferirea atribuțiilor de primar, viceprimarului comunei, domnului Tătaru Vasile

Vizualizează
HCL nr.30/29.06.2020 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.31/29.06.2020

privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

Vizualizează
HCL nr.32/29.06.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

vizualizează
HCL nr.33/29.06.2020 

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Plopana pe anul 2020”

Vizualizează
HCL nr.34/29.06.2020 

privind aprobarea solicitării de scoatere definitivă din circuitul agricol a unor suprafețe de teren

Vizualizează
HCL nr.35/29.06.2020

privind aprobarea solicitării de diminuare a pășunii comunale cu suprafața de 7,9463 ha.

Vizualizează
HCL nr.36/29.06.2020

privind aprobarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Plopana, județul Bacău”

vizualizează
HCL nr.37/05.07.2020 

privind desemnarea domnului Vasile Tătaru ca reprezentant legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Plopana în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Vizualizează
HCL nr.38/29.07.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.39/29.07.2020

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu INSP, ASEF și EVS

Vizualizează
HCL nr.40/29.07.2020

privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație AE+IP

vizualizează


HCL nr.41/19.08.2020 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrosirii de garanție nr.537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.42/19.08.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.43/03.09.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.44/03.09.2020

pentru revocarea H.C.L. nr. 18/31/03.2020

vizualizează
HCL nr.45/24.09.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.46/24.09.2020 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.47/12.10.2020

privind aprobarea diminuării suprafeței de teren din cartea funciară nr. 61081 de la 115 mp. la 91 mp.

Vizualizează
HCL nr.48/26.10.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

vizualizează
HCL nr.49/12.11.2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizează
HCL nr.50/12.11.2020 

privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Plopana” revizuit

Vizualizează
HCL nr.51/12.11.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Vizualizează
HCL nr.52/12.11.2020

privind alegerea viceprimarului comunei Plopana, județul Bacău

vizualizează
HCL nr.53/12.11.2020 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren de 726 mp., situat în intravilanul satului Străminoasa, comuna Plopan, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.54/29.11.2020 

privind desemnarea a doi consilieri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Plopana

Vizualizează
HCL nr.55/09.12.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

Vizualizează
HCL nr.56/23.12.2020

privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL nr.57/23.12.2020 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza inflației, aplicabile în anul fiscal 2021

Vizualizează
HCL nr.58/23.12.2020 

privind anularea obligațiilor de plată accesorii datorate de către Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Lebăda

Vizualizează
HCL nr.59/23.12.2020

pentru revocarea H.C.L. nr. 52/12.11.2020

Vizualizează
HCL nr.60/23.12.2020

privind alegerea viceprimarului comunei Plopana, județul Bacău

Vizualizează
HCL  ANUL  2019
HCL nr.01/30.01.2019 

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local din anii anteriori

Vizualizează
HCL nr.02/30.01.2019 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.03/30.01.2019

pentru aprobarea Programului privind buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei în anul 2019 și stabilirea sancțiunilor contravenționale

Vizualizează
HCL nr.04/30.01.2019

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018

Vizualizează
HCL nr.05/07.02.2019 

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 537/16.12.2015 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.06/28.02.2019 

privind aprobarea rețelei școlare din comuna Plopana, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020

Vizualizează
HCL nr.07/28.02.2019

privind aprobarea ”Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență” al comune Plopana pentru anul 2019

Vizualizează
HCL nr.08/33.03.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 34/16.10.2018 cu referire la aprobarea Documentului de oportunitate, necesitate, potențialul economic al investiției și Acordul de parteneriat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Implementarea cadastrului intravilan în comuna Plopana, județul Bacău”

Vizualizează
HCL nr.09/31.03.2019 

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și de asistență și/sau de reprezentare în anul 2019

Vizualizează
HCL nr.10/31.03.2019 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizează
HCL nr.11/24.04.2019

privind aprobarea regulamentului cadru pentru acordarea de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite, conform art. 41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Vizualizează
HCL nr.12/24.04.2019

privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării cu până la 500% a impozitului pe cladirile și terenurile neglijate și stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite

Vizualizează
HCL nr.13/24.04.2019 

privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui lot de teren, situat în intravilanul satului Plopana, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negociere directă cu actualul concesionar

Vizualizează
HCL nr.14/31.05.2019 

privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Plopana pentru susținerea persoanei cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial

Vizualizează
HCL nr.15/31.05.2019

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

Vizualizează
HCL nr.16/31.05.2019

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anton Costel și validarea mandatului următor supleant

Vizualizează