PRIMARIA

Administratia publica functioneaza in concordanta cu principiile autonomiei locale, descentralizarii, legalitatii si al consultarii cetatenilor cu privire la problemele locale. Autonomia locala este un drept exercitat de consiliile locale si primari, de consiliile judetene, alese prin vot direct.

Sedintele Consiliului local se desfasoara lunar, in functie de problemele aparute, in diverse decade al lunii. La fiecare sedinta a Consiliului local primarul expune informatiile privind activitatea administrativa, sedintele fiind publice, cetatenii putand lua parte.

Primaria este organul executiv al Consiliului local. Primarul este seful administratiei publice locale. Primarul reprezinta orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara sau strainatate.

PRIMAR:

Tataru Vasile

Data si locul nasterii: 31.08.1973, loc. Bacau, jud. Bacau

Religia: Ortodoxa

Studii: Medii

Activitatea profesionala: Tamplar

Apartenenta politica: PSD

ATRIBUTIILE PRIMARULUI:

Atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii.

-> indeplineste functia de ofiter de stare civila si autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil.

-> atributii privind desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului.

Atributii referitoare la relatia cu consiliul local: prezinta consiliului local, in primul trimestru , un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale.

-> prezinta la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari.

-> elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune spre aprobarea consiliului local.

Atributii referitoare la bugetul local.

-> exercita functia de ordonator principal de credite.

-> intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local.

-> initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale.

-> verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal cat si a sediului secundar.

Atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor.

-> coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

-> ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

-> ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile : educatie, servicii sociale, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situaiii de urgenta, protectia si refacerea mediului inconjurator, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, dezvoltare urbana, evidenta persoanelor, podurile si drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publica, servicii de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor, activitati de administratie social-comunitara, locuinte sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege.

-> ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale.

-> numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local.

-> asigura elaborarea planurilor urbanistice, prevazute de lege, si le supune spre aprobare consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora.

-> emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative.

-> asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si a gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Pentru exercitarea atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean. Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobat de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.

VICEPRIMAR:

Viceprimarul este ales din randul consilierilor locali cu votul secret al majoritatii consilierilor.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.

Atributiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administratiei publice locale , in baza art. 79, prin dispozitie emisa de primar.

-> indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale.

-> controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.

-> asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local.

-> exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora.

-> raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului.

-> organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente.

-> ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

SECRETAR:

Fiecare comuna, oras sau subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea eliberarii din functie.

Secretarul nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul, viceprimarul, sub sanctiunea eliberarii din functie.

Secretarul se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

-> avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului, hotararile consiliului local.

-> participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local.

-> asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect.

-> organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului.

-> asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor in conditiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

-> asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat , comunica ordinea de zi, intocmeste procesul verbal al sedintelor de consiliu local si redacteaza hotararile consiliului local.

-> pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia.

-> asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ.

-> elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.

-> legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiiior cu actele originale, in conditiile legii.

Informatii meteo